در راستاي اجراي شيوه نامه شماره ۳۲/۱۲۳۸۸۳مورّخ۲۱/3/۹۰اداره كلّ آموزش و پرورش فارس مبني بر دستورالعمل پروژه 90،بادستور مديريت آموزش و پرورش شهرستان خرامه،اولين گردهمايي اعضاي ستاد پروژه مهر 90روزچهارشنبه مورخ ۱/4/۹۰راس ساعت 5عصر در دفتر مديريت  آموزش و پرورش خرامه تشكيل گرديد. جلسه با قرائت آياتي از كلام الله  مجيدشروع گرديد.سپس دبير پروژه مهر 90(عزيز زارع)ضمن عرض سلام و خيرمقدم به تمامي همكاران شركت كننده،از حضور به موقع آنان تقدير نمود ه  و از تمامي عزيزاني كه در كميته هاي پروژه مهر89نهايت همكاري را در به ثمر رسانيدن اهداف پروژه مهر89 نمودند و باعث گرديد كه اين اداره در بين ادارات مناطق استان ،برتر شناخته شود و مورد تقدير قرار گيرد؛كمال تقدير و تشكر نمودند و از آنان درخواست گرديد همانند سال گذشته ،حتّي بيشتر در اين راستا فعاليّت نموده تا انشاءالله سال تحصيلي 91-90را با شادابي هرچه بيشتر دانش آموزان شروع نماييم. سپس مدير آموزش و پرورش و رئيس ستاد پروژه مهر90ضمن عرض سلام و خيرمقدم به تمامي همكاران شركت كننده،از حضور به موقع آنان تقدير نمود ه  وپيرامون شيوه نامه مذكور به طور مفصّل به شرح وظايف كميته ها و اعضاي آنان پرداخت.ستادپروژه مهر به منظور برنامه ريزي و هماهنگي كليه فعاليتها و تمهيدمقدمات بازگشايي مدارس بر اساس 6محورسازماندهي،تعمير و تجهيز ،توجيه و تبليغ،تاييد صلاحيّت ،نظارت و ارزيابي وانتصابات تشكيل مي گردد.كه هريك از كميته هاي فوق الذّكر بايستي ماهانه جلسه گرفته و توسّط دبير كميته ،گزارش خود را به دبير ستاد پروژه مهر ارائه نمايند تا پس از جمع بندي گزارش تمام كميته ها به ستاد پروژه مهر استان ارسال گردد.در ادارات كميته اي تحت عنوان كميته انتصابات تشكيل مي گردد كه معاونت مالي و پشتيباني علاوه بر مسئوليت كميته تعمير و تجهيز ،مسئوليت كميته انتصابات را نيز به عهده دارند.در مدارس نيز تشكيل ستاد بازگشايي مهر سال 90به شرح ذيل مي باشد.مدير مدرسه(رئيس ستاد) معاون آموزشي(دبير ستاد)ساير معاونين(عضوستاد)نماينده معلمين،اعضاي انجمن اولياء ومربيان ،اعضاي شوراي دانش آموزي و خدمتگزار و سرايدار به عنوان اعضاي ديگر ستاد فعاليت مي نمايند.در اين جلسه مقرّر گرديد دبيرپروژه مهر در اولين فرصت ،ضمن صدور ابلاغ براي كارشناسان عضو كميته ها،بخشنامه اي را به تمامي مدارس ارسال  و از مدارس براساس فرمهاي پيوستي بخشنامه كه توسط ستادپروژه مهر وزارت آموزش و پرورش  تعيين شده ،ارزيابي  به عمل آورد و مدارس برتر را جهت صدور تقديرنامه معرفي نمايد.همچنين مقرر گرديد بر اساس گزارشات ارسالي كميته ها به دبير ستاد پروژه مهر ،دو كميته كه فعاليت بيشتري نمايند مورد قدرداني قرار مي گيرند.اسامي اعضاي ستاد پروژه مهر 90در مديريت آموزش و پرورش شهرستان خرامه  به شرح ذيل مي باشد.

 

رديف 

نام كميته هاي پروژه مهر90  

 

  اعضاي كميته هاي پروژه مهر90  

1-

رئيس ستاد

    غريب زارع

 

۲-

 

دبير ستاد

   

عزيز زارع

3

سازماندهي

 

محمدمعتضديان *  اسماعيل اكرمي مقدّم* سعدي زارعي* يوسف زارعي* داود قوهستاني*        مجيد احمدپناهي* داود كشاورزي* علي اكبر رحيمي* بهمن مسرور *

 

۴-

تعمير و تجهيز

 

محمد معتضديان* عبدالله احمدپناهي* اسماعيل اكرمي مقدم* علي باقري * محمدحسين زارع *

 

5-

توجيه و تبليغ

 

يوسف زارعي* جواد رنجبر* جعفر ايزدي* محمدرضا داراب زاده *

 

6-

تاييد صلاحيّت

مجيد احمدپناهي *فيروز شيباني*

 

-7

 

انتصابات

 

محمد معتضديان* بهمن مسرور* داود قوهستاني* سعدي زارعي* يوسف زارعي* مجيد احمدپناهي

 

۸-

 

نظارت و ارزيابي

 

داود قوهستاني* اصغر كمالي فر* غلامعلي مظفري* اسماعيل زارعي *

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم تیر ۱۳۹۰ساعت 8:44  توسط عزیز زارع کارشناس آموزش راهنمایی  |